બે ગઝલ ~ (૧) પ્રેમ-સગાઈ  (૨) અમે છીએ ~ સુધીર પટેલ (અમેરિકા)

(૧) પ્રેમસગાઈ    

સબ સે ઊંચી પ્રેમ-સગાઈ,
થઇ હો એને ખૂબ વધાઈ!

પ્રેમ સતત રહે વીંટળાઈ,
જ્યમ વડ ફરતી હો વડવાઈ!

નજર વગર પણ દેખી પાડે,
આંખોની છે એ જ ખરાઈ!

છે એ જ વડો ગોવાળિયો,
ફોગટ તું ના માર બડાઈ!

રાત-દિવસને વેઠી લઉં જો_
મળી જાય એક સાંજ સવાઈ!

એક મિસરો જો લાગે સાચો,
માનું થૈ ગૈ ગોદ-ભરાઈ!

ખરચું પણ ખૂટે નહિ ‘સુધીર’,
શબદ સમી હો આપ-કમાઈ!

(*પુણ્ય-સ્મરણઃ સંત કવિ સૂરદાસ)

(૨) અમે છીએ     

ના  કોઈ  નાતમાં અમે છીએ,
પોતીકી  જાતમાં અમે  છીએ!

એ ભલે  પારકા  ગણે  અમને,
એમની  વાતમાં  અમે  છીએ!

કઇ રીતે  કાઢશો હવે  અમને?
એની હર  ભાતમાં અમે છીએ!

જ્યાં સમય ચાલવાનું ભૂલી ગ્યો,
એ   મુલાકાતમાં  અમે  છીએ!

ભીડમાં  શોધશો નહીં  અમને,
પાંચ  કે સાતમાં  અમે છીએ!

શબ્દની  ઘાત  એમને  સોંપી,
મૌન-આઘાતમાં  અમે  છીએ!

છોને ચમકે દિવસના એ ‘સુધીર’,
ઘોરઘન રાતમાં  અમે છીએ!

~ સુધીર પટેલ (અમેરિકા)

આપનો પ્રતિભાવ આપો..

4 Comments

 1. 1) ” છે એ જ વડો ગોવાળિયો,
  ફોગટ તું ના માર બડાઈ!”

  2)”ના કોઈ નાતમાં અમે છીએ,
  પોતીકી જાતમાં અમે છીએ!”
  “ભીડમાં શોધશો નહીં અમને,
  પાંચ કે સાતમાં અમે છીએ!”