અંક ૧૨૦, સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૨

સાંકડી શેરીની બહાર – બાબુ સુથાર ગયા અંકની વાર્તાઓ – વિરાફ કાપડિયા પંખીનો મેળા – વિરાફ કાપડિયા સોન – કિશોર વ્યાસ સમાધિ – જ્યોતિન્દ્ર મહેતા