કાર્યક્રમઃ ૧૦ | પ્રાચીના અર્વાચીના | વાર્તાકાર મીનાક્ષી વખારિયાના પ્રથમ વાર્તાસંગ્રહનું વિમોચન

આપણું આંગણું બ્લોગ | કાર્યક્રમઃ ૧૦

વાર્તાકાર મીનાક્ષી વખારિયાના
પ્રથમ વાર્તાસંગ્રહનું વિમોચન
|| પ્રાચીના અર્વાચીના ||

પુસ્તક મેળવવાની લિંક
http://www.gujaratibookshelf.com/PRACHINA-ARVACHINA

ઓનલાઈન કાર્યક્રમ:
શનિવાર તા. 6 માર્ચ 2021 📍
રાત્રે 8.30 🇮🇳
USA – NY: 10.00 am
– SF: 07.00 am

YouTube Channel
Sahitya Sarita Mumbai

કાર્યક્રમના સમયે
આ YouTube લિંક ક્લિક કરવી
  ✔️
https://www.youtube.com/channel/UCLxTievLgt9ifkBUuDJlUNg

કાર્યક્રમની અવધિ: દોઢ કલાક
વધુ વિગતો 👇☝️

આપનો પ્રતિભાવ આપો..