અફસોસ છે ~ ગઝલ ~ શ્યામ ઠાકોર

ડાળ છે પણ  ડાળ પર ટહુકો નથી એ વાતનો અફસોસ છે 
ઝાડ મારું સીમનો હિસ્સો નથી એ વાતનો અફસોસ છે 

સંતો તો પ્યાલો ભરી ચાલ્યા ગયા પાછા અગમના દેશમાં 
ઘૂંટ મેં એકાદ પણ પીધો નથી એ વાતનો અફસોસ છે 

આવનારા સેંકડો અટવાઈને પાછા વળી બોલી પડ્યા 
માર્ગ તારા ગામનો સીધો નથી એ વાતનો અફસોસ છે

સૂર્ય તો ઊગી ગયો છે ક્યારનો આકાશમાં જો તો ખરી 
આપણી આ ભોંય પર તડકો નથી એ વાતનો અફસોસ છે 

ફોજ લઈ આવી ચડે છે દુશ્મનો ઘમરોળવા ક્યારેય પણ 
એક પણ જો ભીતરે કિલ્લો નથી એ વાતનો અફસોસ છે 

જૂઠના ઘોંઘાટ વચ્ચે એકલો હું સત્ય બોલ્યો છું છતાં 
ક્યાંય મારા શબ્દનો પડઘો નથી એ વાતનો અફસોસ છે 

~ શ્યામ ઠાકોર (ગોધરા)
એસોસિએટ પ્રોફેસર: સંસ્કૃત વિભાગ 
ગઝલસંગ્રહ: દ્વાર ખખડાવે હવા 


આપનો પ્રતિભાવ આપો..

5 Comments