આપણું આંગણું બ્લોગ કાર્યક્રમ-૯ | શબ્દની આંખે સૂરની પાંખે | ૨૮ ફેબ્રુઆરી | રાત્રે: ૮ (ભારત)

|| આપણું આંગણું ||
      બ્લોગ આયોજિત
      કાર્યક્રમ-૯
      🌹 શબ્દની આંખે સૂરની પાંખે 🌹
રવિવાર, તા. ૨૮ ફેબ્રુઆરી  ૨૦૨૧
🇮🇳 રાત્રે ૮.૦૦  
🇺🇸 USA – SF:  06:30 AM
             – NY: 09.30 AM

કાર્યક્રમના સમયે
આ લિંક Click / open કરવી 
 ✔️
https://www.youtube.com/channel/UCLxTievLgt9ifkBUuDJlUNg

YouTube Channel: Sahitya Sarita Mumbai

કાર્યક્રમની અવધિ: એક કલાક
વિગત 👇

આપનો પ્રતિભાવ આપો..