આઝાદી ! ! ! (ગીત) ~ કૃષ્ણ દવે

આઝાદી ! ! !

આવી આઝાદી બોલ બીજે ક્યાંય છે ?
પોલીસને પથ્થરથી મારી શકાય છે
ને પાછો તું ક્યે છે અન્યાય છે ?
આવી આઝાદી બોલ બીજે ક્યાંય છે ?

આંદોલન આંદોલન જ્યારે રમ્યો છો
ત્યારે સળગાવી બસ તોય રોક્યો ?
વર્ષોથી રેલવેના કાચને તું ફોડે છે
તોય તને કોઈ દિવસ ટોક્યો?
એવો તે કેવો તું ભાગ્યશાળી છો
કે તારા મનગમતાં નાટક ભજવાય છે ?
આવી આઝાદી બોલ બીજે ક્યાંય છે ?

ધારે તે આવીને ઉઠ્ઠા ભણાવે
તારી ભોળપથી દેશ આ મહાન છે !
તું ક્યાં જાણે છે કોને હિંસા કહેવાય ?
અને તું જે કરે તે તોફાન છે ?
કેટલીક આંખોને ચોકી સળગે
તો એને અજવાળે ખુરશી દેખાય છે.
આવી આઝાદી બોલ બીજે ક્યાંય છે ?

~ કૃષ્ણ દવે

આપનો પ્રતિભાવ આપો..

One Comment

  1. કવિશ્રી કૃષ્ણ દવેનુ સુંદર કટાક્ષ કાવ્ય
    કેટલીક આંખોને ચોકી સળગે
    તો એને અજવાળે ખુરશી દેખાય છે.
    આવી આઝાદી બોલ બીજે ક્યાંય છે ?
    ખુરશી ભુખા નેતા પર સટિક પ્રહાર