આપનો પ્રતિભાવ આપો..

2 Comments

  1. પરથીભાઈ ચૌધરી,"રાજ"(બાળ કવિ, લોકસાહિત્યકાર, ભજનિક) says:

    સુંદર કલ્પન.

  2. ‘શું થયું ઢીંગલું લાવો ન લાવો…….ઝેરનોકટોરો આ પી જજો બાપુ”