સહારો શ્રી ગણેશા (ગઝલ) ~ શિવજી રૂખડા ‘દર્દ’

પાટ પર પહેલા પધારો શ્રી ગણેશા,
હું વગાડું એકતારો શ્રી ગણેશા !

ત્યાં લગી તો આવવા માટે અમોએ,
શબ્દનો લીધો સહારો શ્રી ગણેશા.

અર્થ આપો ધૂપ ને ગૂગળ સરીખા,
મ્હેકને ચોગમ પ્રસારો શ્રી ગણેશા !

રોજ વિકટ વારતા બનતી રહે છે,
આપદા સઘળી નિવારો શ્રી ગણેશા !

ધન્ય થાશું એક તાજું ફૂલ મળતાં,
કંટકોનો છે પથારો શ્રી ગણેશા !

આપણામાં એક માણસ થાય બેઠો,
આપજો એવા વિચારો શ્રી ગણેશા !

આ ગઝલ બાજોઠ પર મૂકી અમે તો,
‘દર્દ’ની ગઝલો મઠારો શ્રી ગણેશા !

~ શિવજી રૂખડા ‘દર્દ’

આપનો પ્રતિભાવ આપો..

2 Comments

  1. આપણામાં એક માણસ થાય બેઠો….
    .
    બહુ જ સરસ વિચાર.