પગલું માંડું હું અવકાશમાં ~ આત્મકથા (પ્રકરણ : ૨) ~ વર્ષા અડાલજા

|| વિશેષ વ્યવસ્થાપકીય નોંધ: || આત્મકથાના પ્રથમ પ્રકરણથી જ અપાર વર્ષા વરસાવનારા સૌ વાચકોનો “આપણું આંગણું બ્લોગ” વર્ષાપૂર્વક આભાર માને છે. અનેક વાચકોએ આત્મકથાના દરેક પ્રકરણની લિંક નિયમિત મળે તે માટે વિનંતી કરી છે, તો આ રહ્યા ત્રણ પર્યાયઃ જો આપ ઈમેલ-સેવી હો અને કોમ્પ્યુટર/લેપટોપ પર વાંચવાનું પસંદ કરતા હો, તો આ બ્લોગ સબ્સક્રાઈબ કરો. … Continue reading પગલું માંડું હું અવકાશમાં ~ આત્મકથા (પ્રકરણ : ૨) ~ વર્ષા અડાલજા