કાર્યક્રમ : ૧૭ ~ જીવો અને જીવી બતાવો ~ ડૉ. સતીશ પટેલ, ૧૮ જુલાઈ ૨૦૨૧, રાત્રે ૮.૦૦ (ભારત)

આપણું આંગણું બ્લોગ
કાર્યક્રમ : ૧૭
જીવો અને જીવી બતાવો
વક્તા: ડૉ. સતીશ પટેલ

રવિવાર, ૧૮ જુલાઈ ૨૦૨૧,
ભારત, રાત્રે ૮.૦૦

કાર્યક્રમની અવધિ: એક-સવા કલાક

કાર્યક્રમના સમયે આ લિંક ક્લિક કરવી ✔️
https://www.youtube.com/channel/UCLxTievLgt9ifkBUuDJlUNg

YouTube Channel:
Sahitya Sarita Mumbai

આપનો પ્રતિભાવ આપો..

One Comment