સમજ (ગઝલ) ~ સુરેન્દ્ર કડિયા (ઓડિયો સાથે)

(પઠન: કવિના અવાજમાં )

(ગઝલ)
આખી અશક્ય વાતમાંથી શક્યને સમજ
તારા જ પગ તળે ડૂબેલ લક્ષ્યને સમજ

સમજી જઈશ તું પછી આખુંય સરોવર
તારી રગોમાં ઘૂમતા એ મત્સ્યને સમજ

માણસની માણસાઈ, અખિલાઈ ક્યાં ગઈ !
માણસ મટી ગયેલ એક સત્યને સમજ

વીંધી દે આરપાર એવી ગર્જનાઓ છોડ
ચમકી રહેલ વીજમાં અકથ્યને સમજ

જુએ છે આંખ શું ને કાન સાંભળે છે શું !
દૃશ્યને સમજ અને નેપથ્યને સમજ

~ સુરેન્દ્ર કડિયા

(Painting by Luke Rudolf)

આપનો પ્રતિભાવ આપો..

4 Comments

  1. નાસમજ અને અણસમજ ને સમજ બનવાનું સમજાવતી સદ્રષ્ટાંત ગઝલ અને અનુરુપ પઠન ! !

  2. કવિશ્રી સુરેન્દ્ર કડિયાની સુંદર ગઝલનુ કવિના અવાજમાં સ રસ પઠન