કાર્યક્રમ-૫ | સૂર~શબ્દની રંગત | ૧૫ જાન્યુ. ૨૦૨૧ | રાત્રે ૯.૦૦ (ભારત)

કાર્યક્રમના સમયે
આ લિંક click / open કરવી  ✔️
https://www.youtube.com/channel/UCLxTievLgt9ifkBUuDJlUNg

|| આપણું આંગણું ||
બ્લોગ આયોજિત
કાર્યક્રમ-૫
સૂર~શબ્દની રંગત

શુક્રવાર તા. ૧૫ જાન્યુઆરી
🇮🇳 રાત્રે ૯.૦૦
🇺🇸 USA – NY: 10.30 AM
– SF: 07:30 AM

કાર્યક્રમની અવધિ: સવા કલાક
વિગત : કાર્ડ પ્રમાણે

આપનો પ્રતિભાવ આપો..

One Comment